Anderlecht - Campus Spoor West

“Meerwaarde door gebruiker„

Het project behelst een masterplan voor de scholencampus Spoor West. Deze omvat de scholen Spes BuBao, Cardijn BuSo en Sint Guido. Door nood aan extra infrastructuur voor de activiteiten van de school diende naast een renovatie en een nieuwbouw ook de omgevingsaanleg aangepakt te worden. Door de werken aan de verschillende gebouwen en de huidige conditie van de buiteninfrastructuur, zal na uitvoering van de werken een heraanleg zich opdringen. Hierbij streven we naar uniformiteit binnen de totale site. De herinrichting zal gebeuren op basis van een participatietraject met leerlingen en leerkrachten. De schaarse ruimte zal na de herinrichting beter benut kunnen worden. Een belangrijke meerwaarde voor deze site en zijn gebruikers.

Sint-Guido-instituut

De werken bestaan uit het heraanleggen van de zone tussen de nieuwe sporthal en de aangrenzende, achterliggende gebouwen. De zone wordt ingericht als een open ruimte in twee verhardingen. Deze open ruimte is enerzijds afgestemd op het laad- en losverkeer dat hier mogelijk moet gemaakt worden. Anderzijds is het een open plek die de gebruikers zelf kunnen invullen aan hun noden. Hierdoor kan de ruimte mee evolueren in de tijd. De rand wordt groen uitgewerkt, rekening houdend met het niveauverschil. Hierbij wordt er volgens het principe van een amfitheater een openluchtklas geïntegreerd ter hoogte van het Sint-Guido-Instituut.

School Cardijn

De geplande werken bestaan uit het heraanleggen van de zone tussen de nieuw te bouwen sporthal en de Verheydenstraat. Deze zone wordt ingericht als inkomzone voor de school. Hierbij wordt het gemotoriseerd verkeer gescheiden van de fietsers en voetgangers zodat een veilige inkomzone ontstaat. Er wordt geopteerd om grote betontegels te voorzien ter hoogte van de zone voor gemotoriseerd verkeer. Kleinschaliger materiaal wordt toegepast voor de zone van voetgangers en fietsers. Hierdoor versterken we de leesbaarheid tussen beide zones. De overblijvende ruimte wordt opgedeeld in kamers die elk een eigen invulling krijgen. Dit varieert van fietsenstalling, kruidentuintje, stockage containers, groen, speelweide, … Na een participatie is er een kruiden -en moestuin met een kippenren waar de kinderen zelf hun groenten en kruiden kunnen kweken en eieren kunnen rapen. Verder is er een speelweide voorzien met een talud en een wilgentunnel met een wiglo. Hier kunnen de kinderen spelen en vertoeven in een geborgen sfeer. Grenzend aan de speelweide is er een fietsenstalling voorzien met 80 fietstalplaatsen. Het tweede deel van de school Cardijn bevat een multifunctionele speel- en sportzone. Een combinatie van looppiste met centraal voetbalveld en speelreliëf zorgt voor het maximum van aanbod binnen de beperkte ruimte van de site.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart