Structuur- en beleidsplannen

D+A_studiebureau_Munkzwalm_RUP_grondplan

In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen moeten we doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bij de ontwikkeling van een visie over de toekomstige invulling van onze schaarse ruimte, staan twee beleidsinstrumenten centraal:

  • beleidsplannen (voorheen ruimtelijke structuurplannen)
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Deze instrumenten leggen de blauwdruk vast voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. D+A Consult heeft jarenlange ervaring in de opmaak van deze plannen en het bijstaan van provincies, steden en gemeenten om hun ruimtelijk beleid uit te bouwen.

De krijtlijnen van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen werden de afgelopen decennia uitgetekend in structuurplannen op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. D+A stond in voor de opmaak en herziening van vele gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Momenteel bevindt ons ruimtelijk beleid zich in een overgangsfase: de komende jaren zullen structuurplannen geleidelijk worden vervangen door beleidsplannen.

D+A Consult is de ideale partner om beleidsplannen op te maken die het ruimtelijke beleid van een gemeente uitstippelen voor de komende jaren. Centrale uitgangspunten in deze beleidsplanning zijn onder andere het:

  • optimaliseren van een duurzaam ruimtelijk rendement
  • verweven van functies
  • ruimte garanderen voor wonen en werken
  • creëren van een robuuste en samenhangende open ruimte

D+A onderschrijft deze uitgangspunten, en tekent zo mee de krijtlijnen uit voor  een toekomstgericht, leefbaar en duurzaam Vlaanderen.

Wat je nog niet wist

Stabiliteitsstudies

Met een stabiliteitsstudie onderzoeken we welke maatregelen nodig zijn om de stabiliteit van je gebouw te waarborgen. Dat gaat van…

Zennepark als laatste fase van stadsuitbreidingsproject Nederhem

Als laatste fase van het stadsuitbreidingsproject Nederhem wordt het Zennepark aangelegd. D+A nv staat in voor de uitwerking van het ontwerp en…

Ruimtelijke ordening – ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen vormen het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Er is een groot instrumentarium voorhanden…

Van kale parking naar uniek verbindingspunt

Terwijl de werken aan het ecohotel en de ondergrondse parking lopende zijn, bereiden we alles voor om de aanleg van…

Planologisch attest

Onze samenleving verandert in ijltempo. Snel schakelen en adequaat inspelen op trends en ontwikkelingen is dan ook essentieel – zowel…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart