Sint-Katelijne-Waver - RUP Golfclub De Wijnvelden

Ter hoogte van de Bergstraat te Sint-Katelijne-Waver bevindt zich een golfclub. In het verleden werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de aanleg van een golfterrein met 6 holes. Een uitbreiding met 3 holes naar een totaal van 9 holes is gedeeltelijk in agrarisch gebied. De club wenst via een RUP, in samenwerking met de gemeente Sint-Katelijne-Waver, de mogelijkheden op lange termijn duidelijk te verankeren en af te bakenen.

Het plangebied bestaat deels uit het golfterrein van Golfclub de Wijnvelden en deels uit landbouwgebied. Het omliggende landschap toont een sterke graad van fragmentatie. De opvallendste kenmerken zijn de lintbebouwing, de landbouwvelden en de serres. De golfclub en het te ontwikkelen gebied grenst in het noorden aan de zuidelijke rand van de bebouwde ruimte van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. In het oosten grenst het gebied aan het woonlint aan de Bergstraat. In het zuiden en het oosten grenst het gebied aan het open landbouwlandschap, waar zich in het oosten ook een grootschalige serre bevindt.

Visie

Golfclub De Wijnvelden telt 9 holes. De club wenst via een RUP, in samenwerking met de gemeente Sint-Katelijne-Waver, de mogelijkheden op lange termijn duidelijk te verankeren en af te bakenen.

Via het RUP worden ook een aantal randvoorwaarden opgelegd aan het gebied voor dagrecreatie. Aandachtspunten hierbij zijn de integratie in het landschap, het beperken van eventuele overlast voor aanpalenden en waar mogelijk het integreren van natuurlijke waarden in de aanleg van de site (randzones, groenstructuren…)… Er dient een gepaste buffer op het terrein van de golfclub gerealiseerd te worden naar de omgeving toe en waar nodig moeten de terreinen worden afgeschermd om te voorkomen dat golfballetjes op aanpalende percelen belanden.

Tussen de zone, van de golf en de woonbebouwing langsheen de wegenis, bevinden zich nog een aantal restzones agrarisch gebied. Op sommige percelen is er nog een actieve landbouwuitbating, op anderen niet meer. Het is wenselijk om na te denken over een kwalitatieve invulling voor de toekomst afgestemd op het huidig grondgebruik en toekomstige ontwikkelingen in het plangebied. Belangrijke aandachtspunten voor dit binnengebied zijn het behoud van het huidig landbouwgebruik en het mogelijk maken van een gevarieerde invulling, afgestemd op de woonbebouwing langsheen de wegenis en de aangrenzende golf. De aanwezige landbouwactiviteiten en de ‘restruimte’ lenen zich perfect voor een bestemming als gecompartimenteerd landbouwgebied, waarbij landbouw, natuur, landschap… mogelijk blijven. De tuinzones die aanwezig zijn binnen het gecompartimenteerd landbouwgebied, kunnen ingericht worden conform het vrijstellingsbesluit.

©Golf in Flanders

Bestendiging van golf binnen huidige contour met versterking van groenbuffers

Opwaarderen van het landschappelijk karakter en de natuurwaarde

Goed ontwikkelde waterstructuur voor opvang en afvoer hemelwater

Projecten die jou wellicht interesseren

Halle – park van Buizingen

Het project is gelegen in Halle, nabij het gemeenteplein van Buizingen en strekt zich uit tussen het fietspad langs de…

Sint-Pieters-Leeuw – RUP Open ruimte

Met de opmaak van het RUP open ruimte wenst de gemeente Sint- Pieters-Leeuw uitvoering te geven aan zijn gemeentelijk ruimtelijk…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart