Provincie Antwerpen - PRUP Het Leeg - Rietbeemden

De provincie Antwerpen wenst een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor Het Leeg – Rietbeemden en de zone ten noorden hiervan grenzend aan de spoorlijn. Het Leeg – Rietbeemden kent op het gewestplan een bestemming als woonuitbreidingsgebied. In het bekkenbeheerplan van het Beneden-Scheldebekken wordt dit gebied aangeduid als signaalgebied.

Signaalgebieden zijn gebieden waar een mogelijk conflict kan rijzen tussen de planologische harde bestemming en de waterhuishouding. In dit kader werd een inrichtingsplan voor Het Leeg – Rietbeemden opgemaakt waarin keuzes werden gemaakt m.b.t. de te bebouwen en de van bebouwing te vrijwaren zones. Deze keuzes zijn richtinggevend bij de opmaak van het PRUP dat tot doel heeft om de zones die van bebouwing gevrijwaard moeten worden te herbestemmen naar een openruimtefunctie.

De opmaak van het PRUP bevat drie belangrijke aspecten, namelijk het vrijwaren van de open ruimte in het signaalgebied, de mogelijkheid voorzien dat de beekvallei kan worden geherwaardeerd tussen het signaalgebied en de E10-plas en de mogelijkheid bieden voor de aanleg van een bovenlokale alternatieve fietsroute.

D+A_studiebureau_RP_Provincie-Antwerpen_PRUP Het Leeg – Rietbeemden_ruimtelijke concepten

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart