• PRUP_Rietbeemden_concepten_ruimte_voor_water
  • PRUP_Rietbeemden_concepten_versterken_landschappelijke_structuur
  • PRUP_Rietbeemden_concepten_vrijwaren_open_ruimte
  • RUP_Rietbeemden_grafisch_plan

PRUP Het Leeg – Rietbeemden, Brasschaat en Schoten

De provincie Antwerpen wenste een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor Het Leeg – Rietbeemden en de zone ten noorden hiervan grenzend aan de spoorlijn. Het Leeg – Rietbeemden kent op het gewestplan een bestemming als woonuitbreidingsgebied. In het bekkenbeheerplan van het Beneden-Scheldebekken wordt dit gebied aangeduid als signaalgebied.

Signaalgebieden zijn gebieden waar een mogelijk conflict kan rijzen tussen de planologische harde bestemming en de waterhuishouding. In dit kader werd een inrichtingsplan voor Het Leeg – Rietbeemden opgemaakt waarin keuzes werden gemaakt m.b.t. de te bebouwen en de te van bebouwing te vrijwaren zones. Deze keuzes zijn richtinggevend bij de opmaak van het PRUP dat tot doel heeft om de zones die van bebouwing gevrijwaard moeten worden te herbestemmen naar een openruimtefunctie.

De opmaak van het PRUP bevat drie belangrijke aspecten, namelijk het vrijwaren van de open ruimte in het signaalgebied, de mogelijkheid voorzien dat de beekvallei kan worden geherwaardeerd tussen het signaalgebied en de E10-plas en de mogelijkheid bieden voor de aanleg van een bovenlokale alternatieve fietsroute.

Uitgangspunten:
• deels herbestemmen van woonuitbreidingsgebied naar een open ruimtebestemming
• vrijwaren van waardevol landschap overwegend bestaand uit weilanden en kleine landschapselementen
• faciliteren van recreatief medegebruik en mogelijkheid bieden tot realiseren van bovenlokale alternatieve fietsweg
• mogelijkheid bieden tot realiseren van boscompensatie en herwaarderen van de beekvallei
• aanwezige landbouwactiviteiten niet hypothekeren

Meer weten? Ann Lambrechts helpt u graag verder.