• DNA_Lanaken_groene_rode_drager_DA_Consult
  • Model
  • Lanaken_stationsstraat_realisatie_DA_Consult_Verbeek_3
  • Lanaken_stationsstraat_realisatie_DA_Consult_Verbeek
  • Lanaken_stationsstraat_realisatie_DA_Consult_Verbeek_2

Lanaken – herinrichting centrum, Stationsstraat

Het project is gestart bij de opmaak van een Beeldkwaliteitsplan (BKP) voor het centrum van Lanaken met o.a. de Stationsstraat. Het concept achter het BKP, “Het DNA van Lanaken”, is opgebouwd uit een groene en een rode streng die op strategische plekken samenkomen. De strengen hebben respectievelijk betrekking op het landschap van en langs de Langkeukelbeek en de historische linten van Lanaken. Het doel van het BKP is dan ook tweeledig:
• het beekdallandschap meer herkenbaar maken en leidend laten zijn voor toekomstige ontwikkelingen;
• in het centrum het verhogen van de verblijfskwaliteit voor bewoners en bezoekers als het versterken van een compact winkelhart met heldere looplijnen en sfeervolle pleinen.
De visie stelt voor om de relatie tussen het landschap en het centrum onderling te vergroten.

Beeldkwaliteitsplan
Om tot een gedegen en gedragen BKP te komen zijn de volgende stappen ondernomen:
• Inventarisatie en analyse van de bestaande ontwikkelingen in Lanaken;
Participatieproces met klankbordgroep;
• Communicatie en presentatie bij het CBS, Gecoro, betrokken middenstand, gemeentelijke diensten en inwoners.

Met de vergaarde kennis en inzichten uit de analyse en participatie is een creatieve sprong gemaakt om te komen tot een overkoepelende visie op het gehele plangebied. In de visie is het ontwerpteam uitgegaan van een groene en een rode drager die samen de kapstok vormen waar het gehele BKP aan ophangt. De groene drager representeert het landschap dat van het buitengebied doordringt tot in het hart van Lanaken. De rode drager bestaat uit twee historische linten die elkaar kruisen in het hart van de kern. Doel van de visie is om de groene en rode drager te versterken en meer herkenbaar te maken. Op strategische locaties komen de dragers samen.

De groene drager:
De groenstructuur van Lanaken laat zich opdelen in twee sferen. Enerzijds de landschappelijke groenstructuur in het dal van de Langkeukelbeek en anderzijds de groenstructuur in het openbaar domein van straten en pleinen. De visie stelt dat het landschap enerzijds leidend is voor toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied en anderzijds de leefbaarheid in de kern. Om dit te laten slagen is het noodzakelijk om de waterkwaliteit van de Langkeukelbeek te verbeteren en de waterkwantiteit te vergroten. Hiertoe is een hydrologische studie uitgevoerd waarin het ontwerpteam naast het bestuderen van het nodige kaartmateriaal, ook in gesprek is gegaan met waterspecialisten van de gemeente en Infrax.

De rode drager:
De visie voor de rode drager bedraagt het heropwaarderen en meer herkenbaar maken van het winkelhart waarin sfeervolle pleinen een belangrijke rol spelen. Dit wordt bereikt met de volgende speerpunten:
• Herkenbare beeldkwaliteit in het winkelhart met in het bijzonder op pleinen;
• Om het winkelhart ook als dusdanig te laten functioneren is gekozen voor een compacte vorm met heldere en attractieve looplijnen;
• De verblijfspleinen kennen een hoge verblijfskwaliteit en duidelijke wanden;
• Goede bereikbaarheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers door middel van een logische verkeerscirculatie.

Ruimte voor flexibiliteit
Bovenstaande visie is geconcretiseerd voor vijf verschillende deelgebieden aan de hand van schetsen op een meer gedetailleerd schaalniveau en begeleid door visualisaties en referentiebeelden. Bij deze deelgebieden is naast het ruimtelijk verbeelden van de visie dieper ingegaan op aspecten als groenstructuur, verharding, meubilair, verlichting, reclame- en gevelbeleid en uitvoeren van beheer en onderhoud. Gebied specifieke bijzonderheden zijn hierbij benadrukt.
De toekomst blijft ongewis, dus het BKP laat ruimte over voor flexibiliteit. De oplossingsrichtingen bieden echter wel nadrukkelijk handvaten voor de ontwerpers van de vervolgfasen.

Uitwerking deelgebied Stationsstraat
Voor de opmaak van een concreet uitvoeringsontwerp werd gestart uit de globale visie van het BKP. Het autoverkeer doorheen de Stationsstraat verliep in één richting van oost naar west. In kader van de heraanleg wordt de rijrichting voor het autoverkeer omgedraaid van west naar oost. Met het omkeren van de rijrichting wordt reeds rekening gehouden met de toekomstige invalsweg naar het centrum vanuit de Tongersesteenweg waarbij het gemotoriseerd verkeer wordt afgeleid naar de omliggende parkings.

Fietsstraat
Fietsers kunnen in beide richtingen door de winkelstraat. De Stationsstraat krijgt het statuut van een fietsstraat waar de auto te gast is. De zone die voordien benut werd door langsparkeerplaatsen maakt plaats voor beleving in de vorm van groene eilanden met zitelementen, fietsenstallingen en terrassen. Voor de invulling van de groene eilanden is geopteerd voor onderhoudsvriendelijke grassoorten en kleurrijke sierbomen. Tussen de Winkelstraat en de Molenweidestraat worden er 4 langsparkeerplaatsen voorzien aan de zijde van de belevenisstrook. Het circulatieplan Lanaken Centrum opgemaakt door Vectris (2015) toont aan dat er voldoende parkeercapaciteit in de directe omgeving aanwezig is om het parkeeraantal in de Stationsstraat tot het minimum te herleiden.

Voetpaden krijgen aan beide zijden een minimale breedte van 1,75m. Er zijn voldoende doorsteken voorzien in het straatmeubilair opdat op eenvoudige wijze van de ene naar de andere zijde kan worden overgestoken. Het zo goed als drempelloos profiel van de bestaande situatie blijft behouden.
In het ontwerp werd gestreefd naar een maximaal behoud van de bestaande bestrating. De materialisatie van de nieuwe aanleg is hierom in overeenstemming met de te behouden bestrating.

Op het kruispunt Spoorwegstraat – Molenweidestraat – Stationsstraat wordt getracht om het autoverkeer zoveel mogelijk te ontmoedigen de winkelstraat in te rijden door deze af te leiden naar de omliggende parkings op het Europaplein en Molenweideplein. De aanbevolen route voor het gemotoriseerd verkeer wordt uitgevoerd in asfalt, terwijl er wordt overgeschakeld naar kleinschalige materialen om de winkelstraat te betreden.

Meer weten? Hans Gielis helpt u graag verder.