• Beeld 1 Inplantingsplan
 • Beeld 2 Lezing omgeving
 • Beeld 3 werkvelden
 • Beeld 4 werkveld 1
 • Beeld 5 werkveld 2
 • Beeld 6 werkveld 3
 • Beeld 7 Structuurtype Elsenbroekbos Catala
 • Beeld 8 Structuurtype Elsenbroekbos Ruisbroek
 • Beeld 9 Structuurtype Meersenlandschap
 • Beeld 10 Structuurtype Coulissenlandschap
 • Beeld 12 Schakel Catala
 • Beeld 14 Schakel parking
 • foto persbericht
 • Beeld 2 Lezing omgeving
 • Beeld 3 werkvelden
 • Beeld 4 werkveld 1
 • Beeld 5 werkveld 2
 • Beeld 6 werkveld 3
 • Beeld 7 Structuurtype Elsenbroekbos Catala
 • Beeld 8 Structuurtype Elsenbroekbos Ruisbroek
 • Beeld 9 Structuurtype Meersenlandschap
 • Beeld 10 Structuurtype Coulissenlandschap
 • Beeld 11 schakel Ruisbroek
 • Beeld 12 Schakel Catala
 • Beeld 13 schakel Broekbrug
 • Beeld 14 Schakel parking
 • Beeld 15 schakel Kasteel van Beersel
 • Schakel Zennearm Lot
 • Landinrichtingsproject Water-Land-Schap

De Zennevallei wordt doorsneden door de E19, het Kanaal en de spoorweg Brussel-Halle. Deze zware infrastructuur laat een versnipperd lappendeken achter dat via deze lijnelementen hoofdzakelijk op een parallelle manier beleefd kan worden.

Met het deelproject Zennebeemden wordt gezocht naar oplossingen voor de heersende problematieken omtrent landschapsherstel, waterbuffering, toegankelijkheid en beleving.

3 werkvelden

De zennebeemden maken deel uit van een hybride landschap, dat evolueert onder de invloed van verschillende krachtvelden aangedreven door verschillende maatschappelijke actoren. De grote opgaves voor de zennebeemden werden beschreven als 3 werkvelden: waterbeheer, natuurbouw & toekomstgerichte landbouw en landschapsbeleving. Binnen elk van deze werkvelden worden opgaves aangereikt die de duurzame ontwikkeling van de zennebeemden kunnen aansturen.

3 structuurtypes

Om de ruimte op een concrete manier vorm en inhoud te geven en om verschillende werkvelden op elkaar af te stemmen, stellen we voor de Zennebeemden een streefbeeld voor van 3 structuurtypes: het Elzenbroekbos (Catala- en Ruisbroekbos), het Meersenlandschap en het Coulissenlandschap.

De structuurtypes zijn geïdealiseerde landschapsvormen. Bij verfijning van het ontwerp en realisatie op het terrein zullen ongetwijfeld talrijke hybride situaties ontstaan. Door te vertrekken van krachtige uitgangspunten wordt op deze manier een duidelijk toetsingskader gecreëerd dat toelaat om de verschillende uitvoeringsontwerpen voldoende op elkaar af te stemmen.

5 schakelzones

Om het Zennepad te verweven met het landschap dient ingezet te worden op het uitbouwen en programmeren van schakels en aantrekkelijke toegangspoorten tot het gebied op strategische locaties. Deze schakels bevinden zich verspreid rondom de Zennebeemden en vormen elk een recreatief startpunt dat eenvoudig bereikbaar is met verschillende verkeersmodi. Concreet worden het treinstation ruisbroek, de Catalasite, het parkeerterrein r0, het kasteel van Beersel en lot als schakel beschouwd.

Meer weten?

Contacteer Ann Lambrechts