Planologisch attest

D+A studiebureau planologisch attest

Onze samenleving verandert in ijltempo. Snel schakelen en adequaat inspelen op trends en ontwikkelingen is dan ook essentieel – zowel voor overheden als particulieren. Toch verloopt er vaak (te) veel tijd tussen een initieel idee en de uitvoering ervan binnen een bestaande juridische context. Er komt namelijk heel wat bij kijken om:

  • een idee kwaliteitsvol uit te werken;
  • terug te koppelen met betrokkenen;
  • eventuele effecten te onderzoeken;
  • goedkeuring van plannen en vergunningen te verkrijgen.

Kansen verzilveren

Een planologisch attest is specialistenwerk – een kolfje naar de hand van D+A. RUP’s, structuur- en beleidsplannen, vergunningverlening, planologische attesten … wij staan tot jouw dienst met kennis van zaken.

Eerst maken we een reële inschatting van de haalbaarheid van je wensen. Die toetsen we af met relevante adviesinstanties en overheden. We stellen samen met jou een sterk onderbouwd dossier op om de kans op goedkeuring te vergroten. Zo kun je als klant op korte termijn uitbreidingen realiseren en  je activiteiten bevorderen of verruimen.

Uitbreidingswensen onderbouwen

Vaak beschikken bedrijven niet over de nodige tijd om een opportuniteit te grijpen. Of worden ze geconfronteerd met een prangende problematiek die snelle actie vereist. Dan biedt het ‘planologisch attest’ soelaas. Dat instrument kan ontwikkelingen tóch mogelijk maken, ook als ze niet passen binnen de planologische context (gewestplan, BPA/APA of RUP).Als bedrijf kun je onder strikte voorwaarden een planologisch attest aanvragen. Je neemt er de uitbreidingswensen op de korte en lange termijn in op. En je onderbouwt ze op ruimtelijk en functioneel vlak. Groen licht op het planologisch attest? Dan mag je een vergunning aanvragen voor de gewenste ontwikkelingen op de korte termijn. Nadien maakt de overheid een RUP dat de uitbreidingswensen op korte en lange termijn verankert. Zo krijg je garanties voor de verdere ontwikkeling van je bedrijf op de lange termijn.

Advies en vergunningen

D+A is thuis in alle fases van het vergunningenbeleid. Zo kunnen we al vroeg een onderbouwde inschatting maken van:

  • de haalbaarheid van je project;
  • de geldende randvoorwaarden;
  • de meest opportune weg naar een mooi resultaat.

Als klant geniet je hierbij maximale ondersteuning.

Vergunningen van een leien dakje

Aan een vergunningsaanvraag gaat best een informeel overleg met de bevoegde overheden vooraf. D+A kan perfect inschatten hoe uitgebreid de informele fase moet worden gevoerd. En hoe dat optimaal wordt aangepakt. Bovendien vertrouw je op onze actuele kennis van het vergunningenbeleid. We weten hoe we een dossier moeten opstellen van naaldje tot draadje, en waar en hoe we je aanvraag moeten indienen. Bovendien volgen we de wetgeving op de voet, en houden we onze kennis actueel. 

Wat je nog niet wist

Blauwgroen Vlaanderen

Aquafin NV en Vlario lanceerden in juni een website om professionals die zich bezig houden met de inrichting van de…

Ruimtelijke ordening – ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen vormen het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Er is een groot instrumentarium voorhanden…

Baanbrekende plannen voor de Vesten in Mechelen

Stad Mechelen voorziet een volledige herinrichting van gevel tot gevel op de ringweg. Het doel is om het aandeel gemotoriseerd…

Van kale parking naar uniek verbindingspunt

Terwijl de werken aan het ecohotel en de ondergrondse parking lopende zijn, bereiden we alles voor om de aanleg van…

Vergunning(straject)

Wij begeleiden u in elke stap van het vergunningstraject, vanaf de aanvraag tot aan de goedkeuring.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart