Goedkeuring 4 RUP’s voor Hoegaarden

30.05.2017

RUP_Brouwerij_Loriers_Hoegaarden_D+A

Om de visie op de toekomstige ontwikkeling van het grondgebied van Hoegaarden, zoals opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (goedgekeurd in 2011), in de praktijk te brengen startte Hoegaarden in 2014 met de opmaak van een aantal RUP’s. Intussen werden 4 RUP’s definitief goedgekeurd op de gemeenteraad.

Met het RUP De Polder werd een geëigende bestemming toegekend aan een gebied dat grotendeels wordt ingenomen door gemeenschapsvoorzieningen maar in het gewestplan nog een bestemming als industriegebied kende. Bovendien werd met het RUP de toekomstvisie op het gebied scherp gesteld waarbij wordt ingezet op een verweving van functies waaronder gemeenschapsvoorzieningen, met woonfunctie verweefbare bedrijvigheid, wonen en aan het wonen gerelateerde voorzieningen…

Het RUP Brouwerij Loriers had tot doel om een aantal knelpunten in het geldend BPA weg te werken opdat de site zich optimaal zou kunnen ontwikkelen. Met het RUP Begraafplaatsen werden de begraafplaatsen te Meldert en Hoksem ondergebracht binnen een geëigende bestemming. Het RUP Pall werd opgemaakt in uitvoering van het goedgekeurd planologisch attest voor de uitbreiding van het bedrijf Pall.