Gent - TLG Science Park

Het plangebied (campus E) situeert zich op het zuidelijke gedeelte van het regionale bedrijventerrein ‘Eiland Zwijnaarde’. Het gaat om een gebied van ca. 80 000 m² waar de komende jaren ca. 100 000 m² BVO aan kantoren en laboratoria zal gerealiseerd worden alsook 2 parkeergebouwen. Campus E is onderdeel van het ‘Tech Lane Ghent Science Park’, een high tech kenniszone. De beeldkwaliteit van gebouwen en openbare ruimte moet deze hoge ambities onderstrepen en de ideale voedingsbodem bieden voor het ontstaan van een aantrekkelijke high tech campus met een duurzaam en hoogwaardig vestigingsklimaat.

Om maximaal rekening te houden met de complexiteit van het projectgebied en om deze complexiteit te omarmen wordt tijdens het volledige ontwerpproces gebruik gemaakt van een reflectietool: het DNA-diagram. Deze reflectietool stelt het ontwerpteam in staat om alle randvoorwaarden/ doelstellingen overzichtelijk te maken en zo de kwaliteit en volledigheid van het ontwerp te bewaken. Alle opgenomen randvoorwaarden vormen het DNA van de TLG Science Park.

VOORONDERZOEK

DNA-diagram

Het DNA-diagram zal tijdens het proces uitgroeien tot een waardevol instrument waar bv. de diverse ontwikkelingsscenario’s zullen aan afgetoetst worden. Zo kan er een onderbouwde afweging gemaakt worden tot een gedragen voorkeursscenario. Binnen de scenarioanalyse werden 3 scenario’s uitgewerkt, waaronder per scenario nog enkele varianten. Met elk scenario wordt gestreefd naar een specifiek uitgangspunt. Het uitgangspunt vormt met andere woorden de basis voor bepaalde ontwerpkeuzes. Het voorkeurscenario leidt tot het inrichtings- en beheerplan die de uitgifte van de percelen moet vereenvoudigen en de randvoorwaarden voor de bouw moet bepalen.

Ruimte voor parkgebouw

Ruimte voor bedrijfsvolumes.

Ruimte voor landschap en natuur.

Scenario's

Het oranje scenario streeft naar een ontwikkeling met het parkgebouw als ultieme ontmoetingsplek.

Het paarse scenario trekt de kaart van kleinschalige economische clusters met als grote troef een goede visibiliteit van op de E40.

Het groene scenario zet in op een optimaal hybridelandschap tussen het bedrijventerrein en de landschappelijke oeverstrook.

Het groene scenario haalt met 86% de hoogste score per thema.

LANDSCHAPSPARK

Het landschapspark zal naar ruimtegebruik een groot deel in beslag nemen van de campuszone. Het zal de basis vormen voor de verdere groenontwikkeling binnen de verschillende bouwvelden. Het landschapspark maakt een sterke link met het omliggende landschap. Het is een ruimte ten dienste van de toekomstige gebruikers van de campus waardoor deze dan ook in de toekomst zijn rol zal kunnen uitspelen bij de werking van de campus en daarbuiten.

Het landschapspark wordt gekenmerkt door een afwisseling van open grasvlaktes en ruigere vegetatie aan de randen zoals bloemrijk grasland, heesters en bomen(groepen). Qua groenstructuur wordt er gewerkt met 4 verschillende groentypologieën met elk hun eigen beheer en afgestemd op de verschillende mogelijke gebruiken. Intensief gemaaid gazon ten dienste van kleine evenementen, sportactiviteiten, ontspanning, lig- en picknickweide, … voor de toekomstige gebruikers van de site, het bloeirijk grasland ter afbakening van de intensief beheerde zones en ter verhoging van de biodiversiteit, de struiklaag en de bomenlaag als sterke groenstructuren op 2 lagen..

De beplantingsprincipes worden ook langs de 2 ontsluitingsassen doorgetrokken. Hier zorgen 2 bomenrijen voor een dreef-effect. De verdere aanvulling met heestergroepen, bloemrijk grasland en gemaaide gazonboorden langs de verharding vormen de groene poorten van de campus.

Langsheen de actieve as bevinden zich verschillende verblijfsplekken (‘hotspots’) waar vergaderen, ontmoeten en ontspannen mogelijk is. Deze gemeenschapsvoorzieningen op de campus hebben elk hun eigen karakter. Één is ingericht als natuurpleintje, een ander is ingebed in een densere groenstructuur met een geborgen sfeer, er zijn plekken ingericht als ribune, …. De tribunes zijn allen gericht naar de open groenzone van het landschapspark.

Binnen het project wordt het aandeel materialen beperkt. Hierdoor zal er een eenheid ontstaan in de parkinrichting. Lichte kleuren worden toegepast, rekening houdende met klimaatrobuust ontwerpen. De gebruikte materialen hebben een sterke link met de natuur en zullen een meerwaarde zijn binnen het landschapspark.

Paviljoen - circulaire materialen

 Op de site zullen paviljoenen opgetrokken worden waar ontspanning en ontmoeting elkaar kruisen. De structuur van de paviljoenen wordt voorzien in herbruik materialen van de site. Dit deelproject is in samenwerking met de studenten van de UGent. Momenteel zijn ze nog volop hun concept verder aan het uitwerken waarbij ze op zoek gaan naar de geschikte materialen.

WERF

Wordt vervolgd...

PROJECTEN DIE JOU WELLICHT OOK INTERESSEREN

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart