Asse - stedenbouwkundige begeleiding kasteeldomein 'De Morette'

Zowel het park, de nog aanwezige historische bebouwing als de grootschalige boomgaard hebben dringend diverse ingrepen nodig om hun behoud te garanderen.

De gemeente stelt een RUP op om in het kasteeldomein nieuwe functies mogelijk te maken. Binnen het RUP worden hedendaagse en toekomstgerichte ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd die het voortbestaan en de herwaardering van het domein mogelijk maken met respect voor de aanwezige erfgoed- en natuurwaarden (historische bebouwing, natuur, boomgaard, bos…). Door het toelaten van nieuwe functies zullen de aanwezige waarden zoveel mogelijk kunnen hersteld worden en een plaats krijgen in een vernieuwd kader.  

Dit RUP wordt opgesteld samen met een geïntegreerd beheerplan voor het beschermd landschap. Beide instrumenten worden op elkaar afgestemd. 

De site, met een geschiedenis die teruggaat tot het begin van onze tijdrekening, heeft meer dan één verhaallijn. Omdat niet alle stappen in de geschiedenis van de site gedocumenteerd werden is de geschiedschrijving erover per definitie gefragmenteerd.

Het spreekt voor zich dat de opeenvolgende eigenaars door hun aanwezigheid sporen nalieten maar er ook lieten verdwijnen. Anno 2020 worden een aantal krachten gebundeld om met respect voor het landschappelijk en architecturaal erfgoed, de toekomst van het domein te verzekeren. 

Het RUP wil ruimte creëren voor nieuwe functies in verweving met de bestaande erfgoed- en natuurwaarden en met respect voor het bestaande beschermde landschap.

Bij de opmaak van het RUP De Morette staan volgende doelstellingen centraal:

  • het voortbestaan van het landgoedpark garanderen in uitvoering van de beleidsopties voor landgoedparken zoals vooropgesteld in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Asse;
  • de huidige invulling van het gebied bestendigen en opwaarderen met ecologische, natuurlijke, landschappelijke en historische waarden als belangrijkste uitgangspunten;
  • het voortbestaan van het kasteel, de bijhorende gebouwen, de molen en het bijhorende landschapspark garanderen door het verweven van hedendaagse functies en activiteiten met de bestaande waarden van het historisch domein;
  • garanderen van de woonfunctie al dan niet in combinatie met laagdynamische activiteiten;
  • inbedden van een cultureel-recreatieve functie in het domein door het voorzien van (periodiek) publiek toegankelijke gebouwen en zones met recreatieve functie.

De gemeente ondersteunt het voorstel om in het domein een kattenmuseum te realiseren naast andere laagdynamische activiteiten gelinkt aan de waarden van het domein.

Op het domein wordt een kattenmuseum gerealiseerd rond de historiek van de huiskat. Naast info over de geschiedenis en het voorkomen van de huiskat zullen er ook verschillende soorten levende katten aanwezig zijn.  Voor deze katten zal een buitenruimte en een binnenruimte worden ingericht.

Om het museum te realiseren worden de nog aanwezige vleugels van het kasteel gerenoveerd en verbouwd. Daarnaast worden de twee verdwenen vleugels (zie nota historiek) herbouwd in hedendaagse architectuur, in harmonie met de historische bebouwing en het parkdomein.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart